Katedra Ochrony Roślin

 • KONFERENCJA NAUKOWA POLSKIEGO TOWARZYSTWA FITOPATOLOGICZNEGO, 24-26 WRZEŚNIA 2024 ZDROWIE ROŚLIN W DOBIE AKTUALNYCH WYZWAŃ

  Uprzejmie zapraszamy do wzięcia udziału w Konferencji pt. “Zdrowie roślin w dobie aktualnych wyzwań”, towarzyszącej Walnemu Zgromadzeniu Członków Polskiego Towarzystwa Fitopatologicznego. Konferencja odbędzie się 24-26 września 2024 roku w Warszawie. Więcej informacji na stronie konferencji

Zakład Entomologii Stosowanej

 • Pracownicy emerytowani

  Prof. dr hab. Zbigniew Dąbrowski
  Nr tel. 59 321-32

  prof. dr hab. Stanisław Ignatowicz
  Nr tel. 59 321-32

  dr hab. Marek W. Kozłowski, prof. SGGW
  Nr tel. 59 321-34

  prof. dr hab. Anna Tomczyk
  Nr tel. 59 321-32

kontakt
 • Projekty

  Morphological and genetic variability of Aculops lycopersici (Acari: Eriophyoidea) populations colonizing/deriving from different habitats and host plants.

   

  Dr hab. Mariusz Lewandowski, dr Sauro Simoni

  RETIBIO II. Support activities in organic agriculture for the maintenance of experimental long-term set and the strengthening of networks of relationships at national and international level. Financed by Council for Agricultural Research and Economics – Research Centre for Plant Protection and Certification (CREA-DC), via Lanciola 12a, 50125 Firenze, Italy (CREA-ABP), 2018.

  Morphological and genetic variability of Aculops lycopersici (Acari: Eriophyoidea) populations colonizing/deriving from different habitats and host plants.

   

  Dr hab. Mariusz Lewandowski, dr Sauro Simoni

  RETIBIO. Support activities in organic agriculture for the maintenance of experimental long-term set and the strengthening of networks of relationships at national and international level. Financed by Research Centre for Agrobiology and Pedology, via Lanciola 12a, 50125 Firenze, Italy (CREA-ABP), 2016-2017.

  Warsaw Plant Health Initiative (GA 286093)

   

  FP7-REGPOT-2011-1-286093

  WULS Plant Health

  REGPOT-CT-2011-286093-WULS Plant Health

  WP2: Upgrade of Entomology research teams

  Work Package Leader: Prof. Zbigniew T. Dąbrowski

  The general objective of WP2 is enhancement of research and networking capacity of Entomology research teams and their cross-disciplinary integration by following activities: upgrading human capacity, upgrading material capacity through organising a specialised micro- and nano-encapsulation laboratory, improving visibility, mobility & co-operation within ERA through promotion of WPHC accomplishments and competitive advantages, organising a mini-symposium and pre- & post-symposium workshops.

  The WP 2 teams:

  Functional biodiversity lead by Prof. Zbigniew T. Dąbrowski

  Ethology lead by Dr Sławomir Lux

  Plant resistance to pest attack lead by Prof. Małgorzata Kiełkiewicz-Szaniawska

  Oddziaływanie odmian kukurydzy zmodyfikowanej genetycznie z ekspresją genu cry 1 Ab (Bt) na środowisko: wpływ na wybrane grupy stawonogów” jako część projektu badawczego zamawianego „Środowiskowe i ekonomiczne aspekty dopuszczenia uprawy roślin genetyczni

  data rozpoczęcia15/01/2007/ data zakończenia: 31/12/2011.

  Kierownik tematu: prof. dr hab. Dąbrowski Z.T.

  Wykonawcy: prof. dr hab. Hurej M., prof. dr hab. Klukowski Z., dr inż. Twardowski J., dr. inż. Bereś P., mgr. inż. Grabowski M., mgr. inż..Czapla A.

  Opis: W sezonie wegetacyjnym 2010 kontynuowano badania polowe nad oddziaływaniem kukurydzy z cechą MON 810 na wybrane grupy fauny nalistnej i glebowej. Analizowano przepływ toksycznego białka Cry 1 AB pomiędzy roślinami kukurydzy – wybranymi gatunkami fitofagów i ich drapieżcami. Szczególną uwagę zwrócono na faunę biegaczowatych (Carabidae), uznawanych jako wskaźniki jakości środowiska.

  Szpeciele (Acari: Eriophyoidea) zasiedlające rodzime gatunki roślin iglastych w Polsce, (projekt badawczy własny, N309 00332/0554)

   

  data rozpoczęcia: 13/04/2007/ data zakończenia: 12/04/2010

  Kierownik tematu: dr inż. Lewandowski M.

  Wykonawcy: prof. dr hab. Boczek J.; dr inż. Kaźmierczak B.

  Opis: W latach 2006-2010 przeprowadzono badania składu gatunkowego szpecieli zasiedlających rodzime gatunki roślin iglastych. W jego trakcie określono również skład gatunkowy drapieżnych roztoczy należących do rodziny Phytoseiidae oraz fuitofagiów należących do rodziny Tetranychidae. Wyniki badań wskazują, że z roślinami iglastymi związanych jest 25 gatunków szpecieli należących do rodziny Eriophyidae oraz Phytoptidae. Dwa z nich Cupacarus abietis oraz Tegonotus jaworzynus zasiedlające jodłę pospolitą Abies alba (Pinaceae) były nowe dla wiedzy. Ponadto odnotowano siedem nowych gatunków dla fauny polskiej: Boczekella laricis Farkas, 1965, Nalepella danica Boczek, Harding & Shi, 2002, Nalepella haarlovi Boczek, 1962, Setoptus multigranulatus Castagnoli, 1973, Trisetacus ehmanni Keifer, 1963, Trisetacus gemmavitians Styer, Nielsen & Balderstron, 1972, Trisetacus laricis (Tubeuf, 1897), Trisetacus piceae (Roivainen, 1951).

  W wyniku analizy zebranego materiału wykonano redeskrypcję trzech gatunków szpecieli. Ponadto wykonano rewizję czterech gatunków w wyniku czego, utworzono nową kombinację gatunków Calepiitrinerus juniperi (Szulc, 1967) oraz Proiectus farkasi (Boczek, 1969) oraz dwa nowe synonimy. Phyllocoptes piceae Soika, 1999 uznany został za synonim gatunku Phyllocoptes cechi Boczek & Michalska, 1989, natomiast Boczekella retucukata Bagnyuk, 1987 za synonim gatunku Boczekella laricis Farkas, 1965.

  Stwierdzono również występowanie siedmiu gatunków drapieżnych roztoczy z rodziny Phytoseiidae oraz dwa z rodziny Tetranychidae. Wśród dobroczynkowtych trzy gatunki po raz pierwszy odnotowano na terenie Polski, były to Anthoseius inopinatus Wainstein, 1975, Anthoseius toruli Karg & Edland, 1987, Typhlodromus singularis (Chant, 1957).

  Równolegle z badaniami faunistycznymi prowadzono obserwacje ekologiczne. Określono parametry oraz strukturę dominacji stwierdzonych gatunków oraz bioróżnorodność badanych stanowisk. Ponadto określony został wpływ wybranych czynników na liczebność badanych populacji szpecieli. W przypadku trzech gatunków z rodzaju Trisetacus badano zmienność cech morfologicznych, pomiędzy populacjami pochodzącymi z różnych lokalizacji, mikrosiedlisk bądź roślin żywicielski. Uzyskane wyniki wskazują różny stopień zmienności badanych populacji w obrębie tego samego gatunku, nie pozwalają jednak na ustalenie czynników, które ją kształtują.

  Wielotroficzne interakcje między przędziorkiem chmielowcem, wciornastkiem zachodnim i drapieżnym roztoczem Amblyseius swirskii (A.-H.) na ogórku szklarniowym traktowanym biostymulatorem wzrostu. (projekt własny Nr N N310 119437),

  data rozpoczęcia: 28.09.2009/ data zakończenia: 27.09.2012.

  Kierownik tematu : prof. dr hab. Anna Tomczyk

  Wykonawcy: Prof. dr hab. Danuta Kropczyńska-Linkiewicz, technik Anna Załęska

  Opis: Badano rozwój populacji przędziorka chmielowca i wciornastka zachodniego na roślinach ogórka szklarniowego traktowanych biostymulatorami wzrostu roślin: Asahi i Siapton.
  Obydwa zastosowane biostymulatory powodowały ograniczenie rozwoju populacji przędziorka chmielowca i zmniejszenie płodności samic. Zastosowanie biostymulatorów spowodowało ograniczenie możliwości rozwoju przędziorka chmielowca na opryskiwanych nimi roślinach ogórka. Rośliny były mniej uszkodzone, ich wzrost był intensywniejszy i zawiązywały więcej kwiatów w stosunku do roślin porażonych lecz nie opryskiwanych biostymulatorami.

  Nie stwierdzono ograniczenia liczebności wciornastków na roślinach ogórka po zastosowaniu wybranych biostymulatorów, wręcz przeciwnie zaobserwowano tendencję do lepszego rozwoju wciornastków na tych roślinach i zwiększania stopnia uszkodzenia roślin. Zaatakowane rośliny, traktowane biostymulatorami, zawiązywały podobną lub większą liczbę kwiatów, w porównaniu z roślinami na których nie stosowano biostymulatorów, jednak nie skutkowało to zwiększeniem intensywności plonowania.

  Potencjał zespołu drapieżnych roztoczy z rodziny Phytoseiidae w efektywnym regulowaniu liczebności przędziorkowatych na ozdobnych roślinach szkółkarskich (projekt badawczy własny N310007 32/0555)

   

  data rozpoczęcia: 22/04/2007/ data zakończenia: 22/08/2010

  Kierownik tematu: dr Puchalska E.,

  Wykonawcy: dr Kaźmierczak B., prof. dr hab. Kropczyńska D.

  Opis: Projekt miał na celu określenie, które z odmian Picea abies oraz gatunków i odmian z rodzaju Salix, uprawianych w szkółkach roślin ozdobnych, są szczególnie zagrożone gradacjami przędziorków i określenie którzy przedstawiciele dobroczynkowatych mogliby znaleźć zastosowanie jako wrogowie naturalni przędziorków, skutecznie limitujący ich populacje na tych roślinach. W wyniku badań dowiedziono, że wierzby uprawiane w szkółkach roślin ozdobnych mogą być zasiedlane przez takie gatunki Tetranychidae jak: Schizotetranychus schizopus (Zacher), S. garmani (Pritchard i Baker) oraz Tetranychus urticae (Koch); zaś jedynym przedstawicielem przędziorkowatych zasiedlającym świerki jest Oligonychus ununguis (Jacobi). Wyznaczone przez autorów wskaźniki zagęszczenia, intensywności i ekstensywnośći zasiedlenia poszczególnych taksonów roślin przez przędziorki wykazały, że spośród wierzb najbardziej narażone na występowanie licznych populacji przędziorków są: S. helvatica, S. caprea ‘Kilmarnock’, S. purpurea ‘Pendula’ i S. lanata. Odmianami Picea abies szczególnie zagrożonymi rozwojem dużych populacji przędziorka sosnowca są zaś: ‘Inversa’, ‘Remontii’, Waldbrund’, ‘Nidiformis’, ‘Pumila Glauca’, ‘Pumila Nigra’, ‘Echiniformis’ i ‘Wills Zwerg’. W ramach projektu ustalono, że nawet w chronionych chemicznie szkółkach roślin ozdobnych, świerki i wierzby mogą być zasiedlane przez drapieżne roztocze z rodziny Phytoseiidae. W materiale szkółkarskim zidentyfikowano takie gatunki dobroczynków jak: Typhlodromus tiliae (świerki), T. pyri, Phytoseius macropilis, Ph. echinus i Ph. juvenis (wierzby). Prowadzone w ekosystemach leśnych i parkowych obserwacje nad zasiedlaniem przez Phytoseiidae rodzimych odpowiedników wierzb i świerków uprawianych w szkółkach tj. S. alba, S. caprea i P. abies wykazały, że rosnące w takich biocenozach wierzby poza T. pyri, Ph. macropilis i Ph. echinus, są zasiedlane również przez E. finlandicus oraz gatunek, który oznaczono jako nowy dla fauny Polski – Ph. severus. Na świerkach rosnących w warunkach naturalnych poza T. tiliae stwierdzono Amblyseius andersoni i Anthoseius bakeri. W ramach pracy określono stałość występowania poszczególnych gatunków Phytoseiidae na wierzbach i świerkach rosnących w szkółkach oraz w ekosystemach leśnych i parkowych. Ustalono siłę stowarzyszenia dobroczynków z poszczególnymi ofiarami i opracowano parametry obrazujące rozwój i potencjał rozrodczy Phytoseiidae na gatunkach przędziorków zasiedlających ozdobne wierzby i świerki. Ustalono również wytrzymałość poszczególnych dobroczynków na głód, zapotrzebowanie pokarmowe i zdolność do przetrwania na pokarmie zastępczym jakim był pyłek rzepakowy. Wszystkie te wskaźniki podobnie jak wyniki doświadczenia nad wydajnością dobroczynków w limitowaniu populacji przędziorków i konkurencji o niszę w obrębie zespołu Phytoseiidae, wykazały, że opracowując program biologicznej ochrony świerków i wierzb, uprawianych w szkółkach roślin ozdobnych, powinno się uwzględnić takie gatunki drapieżnych roztoczy jak: A. andersoni, T. tiliae, T. pyri oraz E. finlandicus.

  2006 – 2009 „Ekonomia produkcji spermatoforów u dwu gatunków szpecieli różniących się stopniem dysocjacji płci” Projekt nr 2PO4C 025 30.

   

  Kierownik projektu: Katarzyna Michalska

  Celem badań było sprawdzenie wydatkowania spermatoforów przez samce szpecieli, ze szczególnym uwzględnieniem roli innych osobników w populacji w kształtowaniu się tych wydatków. Obiektami badań były dwa gatunki szpecieli wolnożyjących istotnie różniących się taktykami rozrodczymi i intensywnością konkurencji między samcami; pordzewiacz śliwowy, Aculus fockeui z brzoskwini, groźny szkodnik śliwy, brzoskwini i innych roślin z rodzaju Prunus sp., oraz Aculops allotrichus z robinii akacjowej Robinia pseudoacacia L. Badania pokazały, że samce szpecieli mogą być „elastyczne” w produkcji spermatoforów. Zależy to jednak od gatunku szpeciela. Jedynie samce A. fockeui zmieniały tempo składania spermatoforów w obecności konkurentów, spermatoforów oraz samców i znieruchomiałych nimf żeńskich. Oba gatunki szpecieli różniły się również wydatkami na spermatofory. Samce A. fockeui składały średnio kilkanaście, zaś samce A. allotrichus zaledwie kilka spermatoforów w ciągu doby. Samce z robinii miały dużo wyższy współczynnik zmienności w tempie składania spermatoforów, ich spermatofory były mniejsze i zawierały mniej plemników niż u A. fockeui. Niskie tempo składania spermatoforów u A. allotrichus przypuszczalnie jest konsekwencją asocjacji samców ze znieruchomiałymi nimfami żeńskimi. Choć również sama wielkość samców (u A. allotrichus samce są mniejsze niż u A. fockeui) może decydować o wielkości gonad, a tym samym o płodności tego gatunku.

  Użytki śródpolne jako rezerwuar drapieżnych roztoczy (Phytoseiidae) dla plantacji wybranych upraw jagodowych (projekt własny, N31000832/0556).

  data rozpoczęcia 16/05/2007/ data zakończenia:15/05/2010.

  Kierownik tematu: prof. dr hab. Boczek J.

  Wykonawcy: .prof. dr hab. Dąbrowski Z.T., prof. dr hab. Kropczyńska-Linkiewicz D., prof. dr hab. Wysocki C., dr Sikorski P., mgr Garnis J.

  Opis: Analiza gatunkowa flory i fauny otoczenia plantacji truskawek i malin wykazała, że drapieżne roztocze z rodziny Phytoseiidae preferują takie gatunki roślin jak: pokrzywa zwyczajna, kuklik pospolity, jeżyna popielnica, jeżyna krzewiasta. Rośliny zielne na miedzach stanowiły „pomst biologiczny” pomiędzy zaroslami i drzewami rosnących w dalszym planie jak : bez czarny, leszczyna pospolita, olcha czarna i śliwa tarnina. Wykazano, że Amblyseius andersoni, Euseius finlandicus, Neoseiulus reductus, Phytoseius echinus są ważnymi gatunkami w walce biologicznej przeciwko przędziorkom w uprawach truskawek i malin. Uzyskane wyniki mogą przyczynić się do właściwego kształtowania otoczenia plantacji (infrastruktury ekologicznej) w celu zwiększenia efektywności walki biologicznej ze szkodnikami.

 • Czym się zajmujemy?

 • Doktoranci

  1) Mgr inż. Elżbieta Dąbrowska

  2) Mgr inż. Izabela Frydrych

przedmioty
 • Wydział Ogrodnictwa i Biotechnologii

  Kierunek: Ochrona Zdrowia Roślin

  Entomologia ogólna – Stacjonarne Ist, 1
  Podstawy ochrony roślin przed patogenami i szkodnikami – Stacjonarne Ist, 1
  Akarologia ogólna i stosowana -S tacjonarne Ist, 2
  Entomologia i fitopatologia miejska – Stacjonarne Ist, 2
  Diagnostyka entomologiczna – Stacjonarne Ist, 3
  Integrowana ochrona roślin ogrodniczych przed szkodnikami Cz I – Stacjonarne Ist, 3
  Integrowana ochrona roślin ogrodniczych przed szkodnikami Cz II – Stacjonarne Ist, 4
  Patogeny i szkodniki kwarantannowe – Stacjonarne Ist, 4
  Ćwiczenia terenowe – Stacjonarne Ist, 4
  Ćwiczenia specjalistyczne – Stacjonarne Ist, 4
  Ochrona produktów przechowywanych – Stacjonarne Ist, 4
  Środki ochrony roślin i produkty biobójcze – Stacjonarne Ist, 4
  Interakcje między fitofagiem a rośliną – Stacjonarne Ist, 5
  Patogeny i szkodniki roślin energetycznych – Stacjonarne Ist, 5
  Seminarium inżynierskie I – Stacjonarne Ist, 5
  Entomologia ewolucyjna i kulturowa – Stacjonarne Ist, 5
  Systematyka owadów – Stacjonarne Ist, 5
  Integrowana ochrona roślin rolniczych przed szkodnikami – Stacjonarne Ist, 5
  Zwalczanie organizmów szkodliwych w uprawach ekologicznych – Stacjonarne Ist, 6
  Technika ochrony roślin – Stacjonarne Ist, 6
  Pożyteczne stawonogi w życiu człowieka – Stacjonarne Ist, 6
  Ochrona dóbr dziedzictwa kulturowego przed szkodnikami – Stacjonarne Ist, 6
  Seminarium inżynierskie II – Stacjonarne Ist, 7
  Doradztwo w ochronie roślin przed szkodnikami – Stacjonarne Ist, 7

  Kierunek: Ogrodnictwo

  Owady w życiu człowieka – Stacjonarne Ist, 1
  Ochrona roślin – entomologia I – Stacjonarne i niestacj. Ist, 3
  Ochrona roślin – entomologia II – Stacjonarne i niestacj. Ist, 4
  Ćwiczenia praktyczne I – Stacjonarne Ist, 4
  Seminarium dyplomowe I – Stacjonarne Ist, 5
  Statystyka i doświadczalnictwo – Stacjonarne Ist, 5
  Entomologia miejska – Stacjonarne Ist, 5
  Integrowane metody zwalczania szkodników w uprawach ogrodniczych (F) – Stacjonarne Ist, 6
  Seminarium dyplomowe II – Stacjonarne Ist, 7
  Ogrodnictwo zrównoważone – Stacjonarne i niestacj. IIst, 1
  Seminarium dyplomowe I – Stacjonarne IIst, 1
  Akarologia rolnicza (F) – Stacjonarne IIst, 1
  Morfologia i funkcje owdów (F) – Stacjonarne IIst, 1
  Seminarium dyplomowe II – Stacjonarne IIst, 2
  Zachowanie owadów – od mechanizmów po zagadnienia praktyczne – Stacjonarne i niestacj. IIst, 2
  Odporność roślin na patogeny i szkodniki (F) – Stacjonarne IIst, 2
  Ekologia stawonogów – Stacjonarne IIst, 2
  Ewolucja i systematyka owadów I (F) – Stacjonarne IIst, 2
  Seminarium dyplomowe III – Stacjonarne IIst, 3
  Ewolucja i systematyka owadów II (F) – Stacjonarne IIst, 3
  Szkodniki przechowywanych produktów ogrodniczych (F) – Stacjonarne IIst, 3

  Kierunek: Biotechnologia

  Szkodniki i ich wrogowie naturalni w zrównoważonej ochronie roślin – Stacjonarne Ist, 5
  Mechanizmy odporności na szkodniki – Stacjonarne Ist, 6

 • Wydział Budownictwa i Ochrony Środowiska

  Kierunek: Architektura Krajobrazu

  Ochrona roślin – Stacjonarne Ist, 4

 • Wydział Rolnictwa i Biologii

  Kierunek: Rolnictwo

  Ochrona roślin – Stacjonarne i niestacjonarne Ist, 5
  Integrowana ochrona przed chorobami i szkodnikami (F) – Stacjonarne i niestacjonarne IIst, 2

  Kierunek: Ekologiczne rolnictwo i produkcja żywności

  Ochrona roślin w systemie ekologicznym Pest and diseases- plant protection in management in organic agriculture – Stacjonarne Ist, 3

Zakład Fitopatologii

 • Pracownicy naukowo-dydaktyczni:

  Prof. dr hab. Elżbieta Paduch-Cichal
  e-mail: elzbieta_paduch-cichal@sggw.edu.pl
  tel. 22 59 320 39

  Prof. dr hab. Marek S. Szyndel
  e-mail: marek_szyndel@sggw.edu.pl
  tel. 22 59 320 40

  Prof. dr hab. Wojciech Wakuliński
  e-mail: wojciech_wakulinski@sggw.edu.pl
  tel. 22 59 320 41

  dr hab. Ewa Mirzwa-Mróz (prof. SGGW)
  e-mail: ewa_mirzwa-mroz@sggw.edu.pl
  tel. 22 59 320 33

  dr inż. Marcin Wit
  e-mail: marcin_wit@sggw.edu.pl
  tel. 22 59 320 34

 • Pracownicy techniczni:

  mgr Aleksandra Krajewska
  e-mail: aleksandra_krajewska@sggw.edu.pl
  tel. 22 59 320 37

 • Doktoranci:

  mgr inż. Wojciech Kukuła

 • Tematy prac inżynierskich / licenciackich

  Prof. dr hab. Wojciech Wakuliński

  1. Stare odmiany Malus domestica i dzikie gatunki jabłoni jako źródło genów odporności na choroby.
  2. Charakterystyka metabolitów wtórnych grzybów kompleksu brudnej plamistości jabłek.

   

  Dr hab. Ewa Mirzwa-Mróz (prof. SGGW)

  1. Kompleks grzybów brudnej i kropkowanej plamistości jabłek jako zagrożenie dla sadów jabłoniowych w Polsce.

   

  Dr inż. Marcin Wit  

  1. Czynniki sprawcze fuzariozy kolb kukurydzy w wybranych rejonach województwa podlaskiego.
  2. Występowanie Akanthomyces lecanii (Zimm.) Spatafora, Kepler & B. Shrestha
   na kolbach kukurydzy, w wybranych rejonach województwa podlaskiego.
  3. Analiza mikologiczna kolb kukurydzy (Zea mays L.) w wybranych rejonach województwa warmińsko mazurskiego.
 • Tematy prac magisterskich

  Dr hab. Ewa Mirzwa-Mróz (prof. SGGW)

  1. Kompleks grzybów brudnej i kropkowanej plamistości jabłek jako zagrożenie dla sadów jabłoniowych w Polsce.

   

  Prof. dr hab. Wojciech Wakuliński

  1. Stare odmiany Malus domestica i dzikie gatunki jabłoni jako źródło genów odporności na choroby.
  2. Charakterystyka metabolitów wtórnych grzybów kompleksu brudnej plamistości jabłek.

   

  Prof. dr hab. Elżbieta Paduch-Cichal

  1. Olejki eteryczne w ochronie roślin przed wirozami.
 • Projekty

  2019 – Tytuł projektu: Różnorodność i struktura zbiorowisk grzybów ektomykoryzowych lipy krymskiej (Tilia x euchlora K. Koch) w warunkach miejskich; Grant NCN -Miniatura 3

  2020 – Tytuł projektu: Analiza wpływu długości fali świetlnej na ekspresję genów zaangażowanych w biosyntezę bikaweryny u wybranych gatunków grzybów z kompleksu Fusarium fujikuroi; Grant NCN -Miniatura 3

  2015-2019 – Tytuł projektu: Fusarium temperatum znaczenie i szkodliwość w uprawie kukurydzy, poszukiwanie i charakterystyka źródeł odporności; Projekt MRiRW – Badania podstawowe na rzecz postępu biologicznego w produkcji roślinnej

  Informacja

  Streszczenie_20160114

  Streszczenie_20170113

  Streszczenie_20180115

  Streszczenie_20190114

  Streszczenie_20200115

  Wyniki_2015

  Wyniki_2016

  Wyniki_2017

  Wyniki_2018

  Wyniki_2019

   

  2008-2012 -kierownik projektu: „Brudna plamistość jabłek zagrożeniem dla ekologicznej uprawy jabłoni”-projekt własny KBN (NCN) N N310 303834.

  Programme: Erasmus+, Key Action 2: Cooperation for innovation and the exchange of good practices, Action: Strategic Partnerships, Field: Strategic Partnerships for higher education, Project Title: Innovation in teaching, training and dissemination of virology, Project Acronym: INNOVIR, Project Number: 2014-1-ES01-KA203- 004962, Applicant Organization Full Legal Name: Universidad Complutense de Madrid, (01.09.2014 -31.08.2017), Project Total Duration: 36 months. Marek. S. Szyndel, partner, responsible for the subject: Plant virology and plant virus diseases.

  Erasmus+ Programme, Strategic Partnerships (Key Action 2), Agreement Number: 2018-1-AT01-KA203-039303, Project name: Innovative education for sustainable entrepreneurship in life sciences – INTRINSIC,
  Coordinator: University of Natural Resources and Life Sciences – BOKU, Vienna,
  Austria, Partner: Association for European Life Science Universities (ICA)
  represented by MAREK S. SZYNDEL, Not for profit Organization (official
  registration No 0461 925 876) : ICA SECRETARIAT c/o International Relations
  Office, Czech University Life Sciences, Prague Czech Republic, Duration of 36 months. Starts on 1. 09. 2018 and ends on 31. 08. 2021

  Uczestnik projektu „Podniesienie kompetencji kadry akademickiej i potencjału
  instytucji w przyjmowaniu osób z zagranicy – Welcome to Poland”. Szkolenie w
  zakresie komunikacji i relacji międzykulturowych w ramach programu „Welcome to
  Poland”, który jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu
  Społecznego w ramach programu operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Jest to
  projekt pozakonkursowy realizowany w ramach działania określonego we wniosku o
  dofinansowanie projektu nr powr. 03.03.00-00-PN14/18 (12-13.09.2019)

  Oddelegowany przez Instytut Nauk Ogrodniczych, na wniosek prorektora SGGW ds.
  Współpracy Międzynarodowej, do grupy fokusowej WG4 : „Mobility” w konsorcjum
  projektu AGR-EU, po przystąpieniu SGGW do inicjatywy Komisji Europejskiej pt.
  „Uniwersytety europejskie”.

 • Informacja o realizowanych zajęciach

  Kierunek Ogrodnictwo:

  Etiologia grzybowych chorób roślin
  Mikroświat grzybów
  Wykrywanie patogenów roślin
  Metodyka badań fitopatologicznych
  Ochrona roślin – Fitopatologia I i II
  Ekologia mikroorganizmów
  Ćwiczenia praktyczne

  Kierunek Architektura Krajobrazu:

  Ochrona roślin – Fitopatologia (wykłady)
  Fitopatologia ćwiczenia

  Kierunek Biotechnologia:

  Wirusologia ogólna – część roślinna
  Wirusologia ogólna ćwiczenia
  Diagnozowanie chorób roślin

  Kierunek Ochrona Zdrowia Roślin:

  Integrowana ochrona roślin rolniczych przed chorobami
  Podstawy diagnostyki fitopatologicznej
  Środki ochrony roślin i produkty biobójcze
  Nadpasożytnictwo grzybów
  Fitopatologia ogólna
  Integrowane metody ochrony roślin
  Ćwiczenia specjalistyczne
  Choroby bakteryjne wybranych gatunków roślin ozdobnych i egzotycznych
  Biologia grzybów
  Zwalczanie organizmów szkodliwych w uprawach ekologicznych
  Wybrane choroby drzew i krzewów leśnych
  Mikroorganizmy jako składnik biosfery
  Patogeny i szkodniki roślin energetycznych

  Kierunek Rolnictwo:

  Ochrona roślin
  Integrowana ochrona przed chorobami i szkodnikami
  Diagnostyka entomologiczna i fitopatologiczna
  Niechemiczne metody zwalczania chorób
  Wirusologia Roślinna

  Kierunek Ekologiczne Rolnictwo i Produkcja Żywności:

  Pest and diseases – plant protection in management in organic agriculture

  Kierunek Bezpieczeństwo Żywności:

  Patogenne zmiany w surowcach roślinnych

 • Kontakt

  Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
  Instytut Nauk Ogrodniczych
  Katedra Ochrony Roślin
  Zakład Fitopatologii
  ul. Nowoursynowska 159, budynek nr 37
  02-776 Warszawa

  tel. 22 59 320 39 (31)
  fax 22 59 320 43
  e-mail: elzbieta_paduch-cichal@sggw.edu.pl

Zakład Przyrodniczych Podstaw Ogrodnictwa

 • Nauczyciele akademiccy:

  dr hab. Marzena Wińska-Krysiak
  dr Arkadiusz Przybysz
  dr Robert Popek
  dr Marta Stankiewicz-Kosyl
  dr Mariola Wrochna

 • Pracownik badawczo-techniczy:

  mgr inż. Monika Małecka-Przybysz

 • Projekty badawcze

  • Projekt finansowany przez NCBiR w ramach III konkursu strategicznego Programu „Środowisko naturalne, rolnictwo i leśnictwo” – BIOSTRATEG Strategia przeciwdziałania uodparnianiu się chwastów na herbicydy jako istotny czynnik zapewnienia zrównoważonego rozwoju agroekosystemu. Akronim: BioHerOd* Numer umowy 3/347445/1/NCBR/2017; dr Marta Stankiewicz-Kosyl wykonawca i koordynator z ramienia SGGW, dr Mariola Wrochna wykonawca w zadaniach:

   

  WP 1 – Identyfikacja miejsc występowania chwastów odpornych na herbicydy (HR) w Polsce

  WP 2 – Analizy molekularne chwastów odpornych na inhibitory ALS i ACCase

  Okres realizacji Projektu: 01.06.2017 – 31.12.2020

   

  • Grant NCBiR Projekt: Opracowanie technologii towarowej uprawy aktinidii ostrolistnej (mini kiwi) w warunkach Polski centralnej. Numer projektu: PBS3/A8/35/2015, dr hab. B Łata wykonawca i koordynator wyodrębnionych zadań:

  Ocena kondycji i poziomu mineralnego odżywienia roślin aktinidii ostrolistnej (zadanie 3). Ocena zawartości składników biologicznie aktywnych w owocach aktinidii ostrolistnej i ich aktywność antyoksydacyjna (zadanie 5)

  Okres realizacji Projektu: 2017-2019

   

  • Minigrant na prace przedwdrożeniowe w ramach projektu „Inkubator Innowacyjności +” Kierownik: dr hab. Monika Michalczuk, Wydział Nauk o Zwierzętach, SGGW. Numer projektu (źródło finansowania): 513-01–070300-P00064-04, dr hab. B Łata wykonawca; Tytuł proj.: Dodatek do paszy dla kurcząt rzeźnych z owoców MiniKiwi (Actinidia arguta). Okres realizacji Projektu: 2017-2018

   

  • Europejski Program Współpracy Naukowo-Technicznej (Cost Action FP 1204), w ramach współpracy Polsko – Armeńskiej; dr hab. Arkadiusz Przybysz

  Okres realizacji Projektu: 2017

 • informacja o realizowanych zajęciach

  Zajęcia realizowane na kierunku Ochrona Środowiska:

  • Ecological infrastructure in agriculture landscape
  • Soil biology
  • Technologie fitoremediacji

   

  Zajęcia realizowane na kierunku Architektura Krajobrazu:

  • Uprawa roli i nawożenie gleby

   

  Zajęcia realizowane na kierunku Ogrodnictwo:

  • Agrotechnika jako źródło stresu dla roślin
  • Biologia gleby z elementami gleboznawstwa
  • Bioremediacja
  • Diagnostyka stanu odżywienia roślin – biostymulatory i nawozy specjalne
  • Herbologia
  • Ochrona krajobrazu i infrastruktury ekologicznej
  • Plant functioning under environmental stresses
  • Przyrodniczo-prawne podstawy ochrony krajobrazu i infrastruktury ekologicznej
  • Rośliny ogrodnicze w fitoremediacji
  • Stresy w uprawie roślin ogrodniczych
  • Uprawa roli i żywienie roślin
  • Wpływ zmian klimatu na agroekosystem
  • Zielone dachy – uprawa roślin na dachach

   

  Zajęcia realizowane na kierunku Ochrona Zdrowia Roślin:

  • Biologia gleby z elementami gleboznawstwa
  • Biostymulatory w ochronie roślin przed stresami
  • Ćwiczenia specjalistyczne
  • Ćwiczenia terenowe
  • Infrastruktura ekologiczna gospodarstw
  • Integrowana ochrona roślin przed chwastami
  • Rośliny ogrodnicze w fitoremediacji
   Statystyka i doświadczalnictwo
  • Technologie informacyjne z elementami statystyki
  • Wpływ zmian klimatu na agroekosystem
  • Wybrane zagadnienia z roślin rolniczych
  • Żywienie mineralne i choroby fizjologiczne roślin

   

  Zajęcia realizowane na kierunku Biotechnologia:

  • Herbologia