Katedra Sadownictwa i Ekonomiki Ogrodnictwa

Zakład Sadownictwa

 • Jednostki wchodzące w skład Katedry Sadownictwa i Ekonomiki Ogrodnictwa

  Jednostki wchodzące w skład Katedry Sadownictwa i Ekonomiki Ogrodnictwa

  Zakład Sadownictwa
  dr inż. Tomasz Krupa
  02-776 Warszawa
  ul. Nowoursynowska 159
  Budynek nr 37
  tel.: /22/ 59 32 081
  e-mail: ksieo@sggw.edu.pl

  Pracownia Organizacji i Ekonomiki Ogrodnictwa
  Kierownik dr inż. Dawid Olewnicki
  02-776 Warszawa
  ul. Nowoursynowska 159
  Budynek nr 35
  tel.: /22/ 59 32 021
  e-mail: poeo@sggw.edu.pl

  Pole Doświadczalne „Wilanów”
  Kierownik Pola Krystian Działkowski
  ul. Vogla 44
  02-990 Warszawa
  tel.: /22/ 59 32 113
  e-mail: pdino@sggw.edu.pl

  Pole Doświadczalne Borówek Uprawnych
  Kierownik Pola Konrad Jabłoński
  Błonie k/Prażmowa
  kom.: 604 146 814
  e-mail: pdbu@sggw.edu.pl

 • Nauczyciele akademiccy

  prof. dr hab. Kazimierz Tomala – profesor
  tel. /22/ 59 32 80, b. 37 p. 1/53
  e-mail: kazimierz_tomala@sggw.edu.pl

  dr hab. Dariusz Wrona, prof. SGGW – profesor
  tel.: /22/ 59 32 105, b. 37 p. 1/60
  e-mail: dariusz_wrona@sggw.edu.pl

  dr inż. Tomasz Krupa – Adiunkt
  tel.: /22/ 59 32 104, b. 37 p. 1/54
  e-mail: tomasz_krupa@sggw.edu.pl

  dr inż. Ewa Szpadzik – Adiunkt
  tel.: /22/ 59 32 102, b. 37, p. 1/49
  e-mail: ewa_szpadzik@sggw.edu.pl

  dr inż. Sebastian Przybyłko – Asystent
  tel.: /22/ 59 32 106, b. 37, p. 1/63
  e-mail: sebastian_przybylko@sggw.edu.pl

  dr inż. Wojciech Kowalczyk – Asystent
  tel.: /22/ 59 32 087, b. 37, p. 1/52
  e-mail: wojciech_kowalczyk@sggw.edu.pl

  dr inż. Kamila Bokszczanin – Asystent
  tel.: /22/ 59 32 086, b. 37, p. 1/59
  e-mail: kamila_bokszczanin@sggw.edu.pl

 • Pracownicy emerytowani

  prof. dr hab. Ewa Jadczuk-Tobjasz

  prof. dr hab. Andrzej A. Przybyła

  dr hab. Emilian Pitera, prof. SGGW

  dr inż. Kazimierz Ścibisz

 • Projekty badawcze realizowane w Katedrze Sadownictwa i Ekonomiki Ogrodnictwa w latach 2020-2015

  • Ocena ekspercka intensywnego sadu jabłoniowego o pow. 400 hektarów, zlokalizowanego w rejonie Biełgorod, Rosja.
  • Wpływ nawożenia dolistnego i fertygacji na jakość borówki wysokiej
   Wpływ nawożenia nawozem Superba Niebieska na wzrost i plonowanie borówki wysokiej.
  • Wpływ traktowania drzew jabłoni preparatem McCream na wybarwienie i jakość owoców odmiany ‘Šampion’
  • Ocena skuteczności różnych programów ograniczania raka bakteryjnego w uprawach wiśni.
  • Ocena skuteczności niektórych nawozów w mineralnym odżywaniu drzew gruszy mikroelementami ze szczególnym uwzględnieniem żelaza (Fe).
  • Wpływ preparatu Xstress na jakość owoców odmiany ‘Šampion’ kierowanych do długiego przechowywania.
  • Wpływ nawożenia Nitraborem w okresie okołozbiorczym pod kątem zimotrwałości drzew i ich przygotowania do kolejnego sezonu wegetacyjnego.
  • Wpływ produktu Expando na wielkość plonu handlowego jabłoni i borówki wysokiej.
  • Wpływ produktu Phylgreen Mira na zawiązywanie i parametry jakościowe jabłoni odmiany ‘Gala’ i gruszy odmiany ‘Konferencja’.
  • Wpływ wybranych nawozów stymulujących na plonowanie i jakość czereśni.
  • Wpływ preparatu Harvista i SmartFresh™ ProTabs na stan fizjologiczny, jakość oraz zdolność przechowalniczą jabłek odmian ‘Red Cap’, ‘Šampion’, ‘Red Jonaprince’ oraz ‘Ligol’.
  • Wpływ pozbiorczej ochrony fungicydowej za pomocą zamgławiania komory preparatem Xedathane HN oraz prysznicowania jabłek za pomocą preparatu ActiSeal PYR 400 SC na występowanie przechowalniczych chorób pochodzenia grzybowego na jabłkach odmian ‘Šampion’,’ Ligol’ oraz ‘Golden Delicious’.
  • Wpływ preparatu Harvista na stan fizjologiczny, jakość oraz zdolność przechowalniczą jabłek odmiany ‘Šampion’, ‘Šampion Arno’, oraz ‘Red Delicious’. Wpływ preparatu SmartFresh™ ProTabs, Saszetek Eten oraz worków typu MAP na jakość jabłek odmian ‘Najdared’ oraz ‘Red Cap’.
  • Ocena skutecznowci preparatu AF PYR 400 S.C. przeciwko sprawcom biotycznym chorób przechowalniczych jabłek odmiany ‘Šampion’, ‘Golden Delicious’, ‘Ligol’ i ‘Pinowa’.
  • Ocena wpływu preparatu SmartFresh ProTabs™ oraz saszetek eten na jakość jabłek odmiany ‘Red Jonaprince’ i ‘Gala Schniga’ podczas obrotu towarowego, zależnie od długości przechowywania oraz warunków i czasu transportu.
  • Wpływ podwójnego traktowania i różnych dawek SmartFresh ProTabs™ na jakość i zdolność przechowalnicza jabłek odmiany ‘Golden Delicjous’ pochodzących z dwóch terminów zbioru w sezonie przechowalniczym 2016-2017.
  • Wpływ warunków przechowywania, terminu zbioru i czasu zastosowania preparatu SmartFresh™ na gruszki odmiany ‘Lukasówka’ w sezonie 2015-2016.
  • Efektywność pozbiorczego traktowani jabłek ‘Mutsu’, ‘Red Chief’, ‘Red Jonaprince’, oraz gruszek ‘Lukasówka’, preparatem SmartFresh ProTabs™ na ich jakość i zdolność przechowalniczą w sezoeni 2015-2016.
 • Przedmioty realizowane w Katedrze Sadownictwa i Ekonomiki Ogrodnictwa

  Sadownictwo I
  Szkółkarstwo
  Statystyka i doświadczalnictwo
  Owoce świata
  Ogrodnictwo w nauce i praktyce
  Sadownicze osobliwości
  Przechowalnictwo ogrodnicze
  Ekologiczna produkcja owoców
  Wspomaganie decyzji w uprawach sadowniczych
  Enologia – wino i winorośl
  Nowoczesne technologie w produkcji roślinnej
  Odżywianie mineralne roślin sadowniczych
  Hodowla roślin sadowniczych
  Wpływ produkcji rolniczej na środowisko
  Sekretne życie owoców
  Regulowanie wzrostu i dojrzewania owoców
  Owady zapylające – hodowla i wykorzystanie w sadownictwie
  Kierowanie wzrostem, kwitnieniem i owocowaniem roślin sadowniczych
  Sterowana produkcja owoców
  Ogrodnictwo zrównoważone
  Regulacje prawne w produkcji szkółkarskiej i sadowniczej
  Ogrodnictwo zrównoważone
  Perspektywiczne rośliny sadownicze
  Sadownictwo i przechowalnictwo europejskie
  Wybrane zagadnienia ze szkółkarstwa sadowniczego
  Fizjologiczne podstawy wzrostu i rozwoju drzew i nasion roślin trwałych
  Sadownictwo i przechowalnictwo europejskie
  Materiałoznawstwo sadownicze
  Współczesne trendy w ogrodnictwie
  Wybrane zagadnienia z sadownictwa
  Techniki ochrony roślin
  Podstawy produkcji ogrodniczej
  Towaroznawstwo ogrodnicze

Pracownia Organizacji i Ekonomiki Ogrodnictwa

 • Pracownicy emerytowani

  Prof. dr hab. Lilianna Jabłońska

  Prof. dr hab. Wojciech Ciechomski

  Dr Ewa Matejek

 • Doktoranci

  Mgr Mariusz Pożoga , mariusz_pozoga@sggw.edu.pl

  Mgr Daria Maciejewska,

  daria_maciejewska@sggw.edu.pl

  Mgr Kinga Cichocka

  Kontakt (pok. doktorantów) Tel. 22 593 20 23

 • Zarys historii Samodzielnej Pracowni Organizacji i Ekonomiki Ogrodnictwa

  Pracownia Organizacji i Ekonomiki (pierwotna nazwa Zakład Organizacji Socjalistycznych Przedsiębiorstw Ogrodniczych) powstała w 1954 roku jako jednostka w Katedrze Organizacji Socjalistycznych Przedsiębiorstw Rolnych na Wydziale Inżynieryjno-Ekonomicznym Rolnictwa. W 1956 nazwa ta została zmieniona na: Zakład Organizacji Produkcji Ogrodniczej, a w 1976 roku na: Zakład Ekonomiki i Organizacji Ogrodnictwa. Decyzją JM Rektora, dnia 1 lutego 1979 roku, Zakład przeniesiono na Wydział Ogrodniczy do Instytutu Produkcji Ogrodniczej. Po likwidacji instytutów w 1982 roku Zakład przekształcono w Katedrę Organizacji i Ekonomiki Ogrodnictwa. Pod koniec lat 90-tych jednostkę przemianowano na Samodzielną Pracownię Organizacji i Ekonomiki Ogrodnictwa. W 2019 roku po zmianach administracyjnych utworzono Katedrę Sadownictwa i Ekonomiki Ogrodnictwa a w niej Pracownię Organizacji i Ekonomiki Ogrodnictwa. Obecnie funkcje kierownika jednostki pełni dr inż. Dawid Olewnicki

  Kierownikami jednostki byli kolejno:

  • Prof. dr hab. Nora Krusze (1955-1983)
  • Doc. dr hab. Tadeusz Dąbrowski (1983-1990)
  • Prof. dr hab. Wojciech Ciechomski (1990-2009)
  • Prof. dr hab. Lilianna Jabłońska (2009-2016)
 • Obszary działalności naukowo – badawczej

  Tematy badawcze – ciągłe:
  – Uwarunkowania rozwoju gospodarki ogrodniczej w wybranych krajach
  – Konkurencyjność i innowacje w sektorze ogrodniczym
  – Zarządzanie na rynku rolno-spożywczym

  Zadania badawcze – problematyka zależna od wagi problemów w gospodarce ogrodniczej.

  Zakres przedmiotowy badań:

  Makro i mikroekonomiczne aspekty rozwoju:

  – poszczególnych działów sektora ogrodniczego – sadownictwa, warzywnictwa, kwiaciarstwa
  – produkcji i rynku poszczególnych produktów ogrodniczych
  – produkcji i rynku ogrodniczego w Polsce i innych krajach

 • Zakres szczegółowych problemów badawczych

  – zmiany w wielkości i strukturze produkcji ogrodniczej
  – zmiany modelu konsumpcji ze szczególnym uwzględnieniem konsumpcji warzyw, owoców i roślin ozdobnych
  – popyt na produkty ogrodnicze i czynniki go determinujące
  – długo- i krótkookresowe analizy kosztów produkcji
  – produktywność i ekonomiczna efektywność produkcji
  – wdrażanie postępu w gospodarstwach ogrodniczych – stan, przyczyny i skutki
  – organizacja i funkcjonowanie rynku zbytu
  – długo- i krótkookresowe analizy zmian cen na rynku ogrodniczym
  – handel zagraniczny produktami ogrodniczymi
  – jakość produktów ogrodniczych jako czynnik konkurencyjności
  – normalizacja i systemy zarządzania jakością w gospodarce ogrodniczej
  – analiza procesu wdrażania systemów zarządzania jakością (HACCP, EurepGAP) w gospodarstwach ogrodniczych
  – organizacja i funkcjonowanie grup producenckich w Polsce
  – funkcjonowanie sektora ogrodniczego w ramach wspólnej organizacji rynku owoców i warzyw
  – interwencjonizm na rynku ogrodniczym i jego skutki dla rozwoju ogrodnictwa
  – sektor ogrodniczy a programy rolno-środowiskowe
  – gospodarstwa ogrodnicze a rozwój obszarów wiejskich
  – polityka UE w stosunku do sektora rolnego i ogrodniczego
  – metody społeczno-ekonomicznej oceny efektywności inwestycji terenów zieleni
  – ekonomiczne aspekty ochrony środowiska w różnych regionach kraju
  – uwarunkowania ekologiczne funkcjonowania rynku ogrodniczego (strona podażowa oraz popytowa)
  – strategie marketingowe na rynku ogrodniczym
  – systemowe podejście do zarządzania w sektorze rolno-spożywczym

 • Udział pracowników jednostki w ważniejszych projektach naukowo-badawczych

  1. Międzynarodowy grant „Smart Plants In The Workplace And Their Impact On Work Efficiency And Stress Reduction” (Project Id: 21910216, Fundusze Wyszehradzkie (2019/2020). Kierownik projektu dr hab. Beata Fornal-Pieniak

  Idea projektu

  Polepszenie wydajności pracy studentów i kadry akademickie, a także minimalizacja stresu poprzez aranżację wybranych wnętrz uczelni SGGW roślinami doniczkowymi.

  2. “Marketing, promocja oraz analiza rynku: analiza wartości i struktury rynku produkcji ekologicznej w Polsce, ze szczególnym określeniem wartości jego poszczególnych branż”

  Projekt finansowany ze środków Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na podstawie § 8 ust. 1 pkt 2 i ust. 8 oraz lp. 7 załącznika nr 7 do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 lipca 2015 r. w sprawie stawek dotacji przedmiotowych dla różnych podmiotów wykonujących zadania na rzecz rolnictwa (Dz. U. z 2015 r poz. 1170, Dz.U. z 2016 r. poz. 1614 oraz z 2017 r. poz. 1470) na podstawie decyzji z dnia 26.04.2019 r

  Okres trwania: 1.06 – 15. 11.2019 r

  Kierownik projektu: dr hab. Sylwia Żakowska-Biemans

 • Przedmioty realizowane w jednostce

  • ABC przedsiębiorczości
  • Człowiek w biznesie
  • Ekonomia, prawo i podatki w działalności gospodarczej
  • Ekonomika i organizacja produkcji ogrodniczej
  • Ekonomika ochrony roślin
  • Finanse, bankowość, marketing
  • Firmy usługowe w ochronie roślin
  • Logistyka w ochronie roślin
  • Logistyka w ogrodnictwie
  • Mechanizmy wsparcia rolnictwa w Unii Europejskiej
  • Ogrodnictwo w świecie
  • Podstawy prowadzenia działalności gospodarczej
  • Prawo w ochronie roślin
  • Rynek ogrodniczy
  • Współpraca gospodarstw ogrodniczych z sektorem publicznym i prywatnym
  • Wybrane aspekty funkcjonowania gospodarki i rynku ogrodniczego
  • Zarządzanie i marketing w sektorze rolno-spożywczym
  • Zarządzanie zasobami ludzkimi i produkcją